Indice delle piante

INDICE NOMI COMUNI

 • abete (Abies Mill.)
 • abete bianco (Abies alba Mill.) – anche Abies pectinata (Lam.) DC., Abies alba subsp. apennina Brullo , Scelsi & Spamp. – famiglia delle Pinaceae
 • abete rosso (Picea abies (L.) H. Karst.) – anche Pinus abies L., Picea excelsa (Lam.) Link, Picea vulgaris Link, Picea abies subsp. alpestris (Brügger) Domin – famiglia delle Pinaceae – nomi comuni: peccio, abete di Germania
 • acero (Acer L.) – anche Acer campestre L., Acer campestre subsp. marsicum (Guss.) Hayek, Acer marsicum Guss. – famiglia delle Sapindaceae – nomi comuni: acero oppio, acero campestre, loppio, chioppo, testuccio, testucchio
 • acetosa (Rumex acetosa L.) – anche Rumex hispanicus C.C. Gmel. – famiglia delle Polygonaceae – nomi comuni: romice acetosa, romice, erba brusca, acetosa maggiore, sollécciola – nomi dialettali: ácqua e ccitu, cannazítula, caracítula, cialapázzo, crista-jalle, lapázzu, lënghe de chene, rapázzu, römice, römesce, salatedde
  Altri tipi di acetosa sono commestibili:
  – acetosella (Rumex acetosella L.) e sottospecie presenti in Italia: Rumex acetosella L. subsp. acetosellaRumex acetosella subsp. angiocarpus (Murb.) Murb., Rumex acetosella subsp. multifidus (L.) Schūbl. & G. Martens
  – romice capo di bue (Rumex bucephalophorus L.) – nomi comuni: acitula, acetosella, agru-duci – nomi dialettali: caracítula, catacítula, catulacítula, cícula, pappacítula, saracículla, saraccícciula, ua cresta
  – romice crespo (Rumex crispus L.) – nomi comuni: romice crespo, romice crespa, lapazio, lapaccio, lapato, rombice – nomi dialettali: acítele, alapázzo
  – romice sanguineo (Rumex sanguineus L.); nomi dialettali: sanserón, slavàzz, pan e vin, pan muìn, èrba ciócca, foòja del mal de vénter, rìmes, rùmes, lavàzu, lavazòch, bardanòi, bardanòn, lapàsi, crèsta pavàna, èrba slìsgia, èrba pasiènsa, rimàscia, palmón, spinàsc dal pàpa
 • acetosella (Oxalis spp.) – famiglia delle Oxalidaceae – nomi comuni: acetosella dei boschi, alleluia, pancuculo, trifoglio acetoso, pancuculio, salamoia, alleluja, carpina, lujola maggiore, pancúculo – nomi dialettali: büscèla, èrba cüca, brüsca, papaüga, trifuìn, pàn moìn, èrba brüsca, panicüch, acetòsa, caffelàtt, èrba ciòcca, fôja del mal de vènter, latt e vin, pàn cùcch, panmoìn de la Madònna, rìmes, rùmes, sànzera, sanzerèlla, slavàzz, pèech dal bambìch, cazzòi, cazòo, cazzòi, garsòo, gazòo, gazzòi, giazzòi, scazòi, zacòi, èrba bòna, èrba di dulzìta, èrba di üséi, sánsra, sánsra pegurìna, èrba pegurìna; al sud: acqua e ccitu, afsinúddi, asprígna, bari per lope, campanédda, cirifógliu porcu, cirifóju, citu, citu riéstu, erva citu, pane e citu, papacícu, pappacítru, pappacítu, pappacítula, trifógghiu, trifógliu, trifóju, zzinnúddi
 • acetosella dai fiori gialli (Oxalis cernua Thunb.) – famiglia delle Oxalidaceae – si chiama così anche Oxalis pes-capræ L. – nomi comuni: acetosella gialla, trifoglio giallo
 • achillea (Achillea millefolium L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: millefoglio, erba dei tagli, stagnasangue, sanguinella, erba dei crociati, erba del marchese, erba formica, erba pennina, furmichédda, millefoglie – nomi dialettali: èrba cènt fòi, scàia da pés, milleföi, zèrla, centföi, èrba ìva, èrba lìvia, èrba trementìna, èrba di furmìgh, èrba di furmìghi, èrba dal furmìghi, èrba furmìga, èrba del tàj, èrba dur tàj, umbrelèn, fiòr ad san Giuvàn, fiùr da san Giuàn, umbrelèn, cenféi, cenfòi, centféi, èrba di narís, èrba nasiròla, èrba tirulìna, èrba da san Tomás, èrba dal vedèll, zèrla
 • achillea moscata (Achillea erba-rotta subsp. moschata (Wulfen) I. Richardson – anche Achillea moschata Wulfen – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: millefoglio del granito, millefoglio muschiato, achillea muschiata – nomi dialettali: erba iva, taneda, erba taneda, iva
 • aglio delle isole (Allium commutatum Guss.)
 • aglio delle vigne (Allium vineale L.) – famiglia delle Amaryllidaceae (Liliaceae)
 • aglio napoletano (Allium neapolitanum Cirillo)
 • aglio orsino (Allium ursinum L.) – famiglia delle Liliaceae – nomi comuni: aglio dell’orso, strozzagalline – nomi dialettali: strozagalìn, strozzagajnn
 • aglio selvatico (Allium spp.) – nomi dialettali: al sud ágghia, ágghj, agghióne riéstu, ágghiu, ágghiu acriéstu, ágghiu riéstu, agghiül, agghiúlu, agghiün, ajéddu, ajón, ajóne, aju, aju acriéstu, aju crestu, curcumúšciulu, fuddr, hudra, iággh, jágghje, jágghj, mazza ti s. Ciséppu, scordalída, scordári, scurdiddíta. Le foglie di aglio in dialetto al sud sono chiamate cute nel leccese.
  Sono anche commestibili:
  – aglio angoloso (Allium angulosum L.)
  – aglio arrotondato (Allium rotundum L.)
  – aglio delle bisce (Allium sphærocephalon L.) – nomi comuni: aglio di serpe
  – aglio montano (Allium lusitanicum Lam.)
  – aglio pelosetto (Allium subhirsutum L.)
  – porro selvatico (Allium ampeloprasum L.) – nomi comuni: porraccio
 • aglio triquetro (Allium triquetrum L.) – nomi comuni: aglio angolare, aglio triangolo, porro salvatico
 • agretti v. barba di frate
 • alchechengi (Physalis alkekengi L.)
 • alliaria (Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande – anche Alliaria officinalis Andrz., Erysimum alliaria L., Sysimbrium alliaria Scop. – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: erba alliaria, lunaria selvatica, pié d’asino, alliaria comune
 • alloro (Laurus nobilis L.) – famiglia delle Lauraceae – nomi comuni: lauro, alloro poetico, lauro nobile, orbano – nomi dialettali: alòro, làur, òiro, lòri, loir, lòiro, làor, làvor, òri, orbàga; al sud: alávr, aláuru, alláuru, allór, aráulu, dafinéa, dáfini, danni, dhafa, frascadór, frasch d láur, lábur, láburu, láur, láuru, lávuru, lor, loru, lovre, lóvuru, lurítu, ráulu, róvulu, táfini
  altea (Althea officinalis L.)
 • amaranto (Amaranthus retroflexus L.) – famiglia delle Amaranthaceae – nomi comuni: blito, gelosía – nomi dialettali: bidòn, bidù, perpetuèll, pompòn ross; al sud: carbiniér, cardináli, cáulu riéstu, pumm t carbniér, pummu ti cardináli, pumu te cardináli
 • ambretta (Knautia arvensis (L.) Coult.) – nomi volgari: ambretta comune, ambretta dei prati, vedovella, vedovella dei prati, vedovella campestre, vedovella scabiosa, scabiosa – nomi dialettali: vèduva di prà, vedovélla de prà, veduvéla di prà
 • angelica (Angelica archangelica L.) – famiglia delle Umbelliferae
 • anice (Pimpinella anisum L.) – famiglia delle Umbelliferae – nomi comuni: anacio, anice vero, anice volgare, anice verde, anise, aniso – nomi dialettali: al sud: án’c, á’n’s, ánic, ànice, ánici, ánise, anisétti, ánisi
 • artemisia (Artemisia spp.) – anche Artemisia vulgaris L. – nomi volgari: assenzio selvatico, amarella, canapaccio – nomi dialettali: brantaròn, assènz, incèns, incèns da bigàt, ascèns, medeghèt, èrba de la fèver, èrba biànca, èrba biënca, èrba regìna, semmsànt, artimìrie, altimìrie, altomìas, artimìli, artimìtu, grisantièmi
 • artemisia arborescente (Artemisia arborescens (Vaill.) L.
 • artemisia campestre (Artemisia campestris L.)
 • artemisia dei ghiacciai (Artemisia glacialis L.)
 • asfodelo giallo (Asphodeline lutea (L.) Rchb.) – famiglia delle Xanthorrhoeaceae – nomi dialettali: al sud: v’rruzz, v’rrusc’, gl’avrusc
  È anche commestibile l’asfodelo mediterraneo (Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv.) – famiglia delle Xanthorrhoeaceae (Liliaceae) – nomi comuni: albucio, asfodillo, asta regia, astula regia, cento capi, cibo regio bianco, porraccio, porrazzo – nomi dialettali: agghitiédd, aju puérru, aju restu, al’vúzz, amblúzzo, aúzzu, avúzz, avúzzu, burrazziéddu, cannalóra, cannilóra, c’pódd canéin, cipuddázzu, falaúzzu, fiúri de sant’Antóni, gnuzzu, gnúzzulu, laúzz, laúzze, laúzzu, lavúzz, liúzzu, luzzu, mbruzzu, omblúzzo, purrázz, purrázzu, scafujázzu, ulúzzu, urrázz’l, urrázzulu, uzzu, xhamarr (pron. “giammar”)
  È anche commestibile l’asfodelo della Liburnia (Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. – famiglia delle Xanthorrhoeaceae
 • asparago bianco (Asparagus albus L.) – famiglia delle Asparagaceae (Liliaceae) – nomi dialettali: al sud: i sparage, i sparg, sparacinu, spàrgene, sparasciu, spargn
 • asparago dei boschi (Ornithogalum pyrenaicum L.)
 • asparago selvatico (Asparagus acutifolius L.) – famiglia delle Asparagaceae (Liliaceae) – nomi comuni: asparago pungente, asparago dei boschi, asparago petreo, corruda, palazzo di lepre, sparaghella, sparagiaia, sparagio di bosco, sparagio spinoso, spazzole – nomi dialettali: a sud: aspáragiu, asparásci, aspárg, aspáricu, spád’c, spálecu, spálicu, sparacína, spáracu, sparagína, spáragu, spárai, sparascínu, sparásciu, spár’c, sparg, spárg’n, spargi, sparicínu, spáricu, spárisciu, sprásc’n, sprascína, sprascínu, sprásciu, sparaciu niuru. Gli asparagi ramificati vengono chiamati in dialetto, a sud: capíddi ti Cristu, spáricu sciurlátu
 • asparago spinoso (Asparagus stipularis Forskk.) – famiglia delle Asparagaceae (Liliaceae)
 • aspraggine comune (Picris hieracioides L.) – nomi dialettali: lattaiola pungente, lattajola – nomi dialettali: spinasset
 • aspraggine volgare (Helminthotheca echioides (L.) Holub) – indicata anche con il nome di Picris echioides (L.) Holub – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: linguelle, sopraggine, spargine, spraggine – nomi dialettali: a sud: culu ti puércu, malasócra, spirrúscina, sprásc’n, sprájana, sprúcinu, sprusc’, sprúsc’n, sprúscenu, sprúsciana, sprúscianu, sprúscina, sprúscinu, sprúsciula, sprúsciunu
  È anche commestibile l’aspraggine comune (Picris hieracioides L.) – nomi dialettali: al sud: cecóra de ciucci, sprusc’
 • assenzio (Artemisia absinthium L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: assenzio domestico, assenzio maggiore, assenzio ordinario, assenzio romano, erba medicinale – nomi dialettali: afsittéa, arcím’s, ascénziu, asciénziu, ascínz’, assénz’, assénzu, iërv’ du stóm’ch, nciénzu verdi, scenzu, senzu, ssénziu
 • azzeruolo v. lazzeruolo

B

 • barba di becco (Tragopogon spp.)
 • barba di becco dei prati (Tragopogon pratensis L.) – nomi volgari: salsefica, salsefrica, salsifi – nomi dialettali: barbabècch, barbabècco, barbabìcch, barba de bècch, spàrg di praa, spàrgi de prà, barba d’bècch, barba da bècch, barbòi, barbabòcch, ciaciarèla, sciüsciarèla, leciòn, lacerélu, èrba de san Cristofàn
 • barba di becco violetta (Tragopogon porrifolius L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: lattaiolo, lattificcio, lattugaccio, radicchio selvatico, salsefica, salsefrica, salsifi, salsifino, sassefrica, tragopogono – nomi dialettali: latte de ceddu, pölp’
 • barba di frate (Salsola soda L.) – famiglia delle Amaranthaceae (Chenopodiaceae) – nomi comuni: agretti
 • bardana (Arctium lappa L.) – anche Arctium major Bernh., Lappa officinalis All., Lappa major Gaert., Lappa vulgaris Hill. – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: bardana maggiore, lappa bardana, lappola, appolone, aracio, arcturo, arturo, cappellaccio, catiglione, farfaraccio, lappolaccio, lappolone, personata, personata maggiore – nomi dialettali: bardàn, bardàl, bardìgl, bardàna, spinabò, scarpinacàvri, tiracavéi, scarpina cavì, scarpina cavéi, spungiaràt, spunsgiòi, póll; al sud: farfarázz’, lappa, ráppula; il suo frutto: r’zzídd, rizziéddu
 • basilico della Cina (Perilla frutescens (L.) Britton) – famiglia delle Lamiaceae
 • begonia (Begonia L.)
 • Begonia semperflorens
 • bellavedova (Hermodactylus tuberosus (L.) Salisb.) – famiglia delle Iridaceae – nomi comuni: bocca di lupo, ermodattilo vero, iride vellutata, iride verde pavonazza – nomi dialettali: pete te quarantána, per’ d’ quarantën’, vóngol’ d’ Quarémma
 • betonica (Stachys officinalis (L.) Trevisan) – anche Stachys betonica Bentham, Betonica officinalis L. – famiglia delle Lamiaceae – nomi volgari: betonica comune, erba betonica, erba stregona, stregona, vettonica – nomi dialettali: betònica, betòniga, batòniga, èrba tùniga, petòniga, èrba betònica, èrba betònega, betònega, té de campàgna
 • betulla (Betula pendula Roth) – famiglia delle Betulaceae
 • biancospino (Cratægus monogyna Jacq. / Cratægus oxyacantha L.) – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: biancospino comune, azarolo salvatico, azaruolo selvatico, ciriegiuoli, pero di santa Caterina, spina topiaria, spina topiaza, spino bianco, spino nero, spino tordellino – nomi dialettali: albàa, fiurìt da scièsa, spìna biànca, spìno biànco, spìn biànch, perítt, spìn-bignö, spìn brügnö, spìn bòcc, bragaldèr, maglisciò, pisorìtt de la Madòna, scirisòra salvàdiga, cagastrècc, chegastrècc, manisciöi, lazzarìn (il frutto), büsclìch, bösciur-spìn, gratacüü (il frutto), büsclit, büsclö, biancuspìn, biancuspèn, biancaspìin, arcöss, arcòssa, licòsser, arcössit (il frutto), scèrisc da vòlp (i frutti), bragàlda (il frutto); al sud: biancospín’, biancospínu, biancuspínu, biancuspínu crestu, lul’ i bardh’ (pronuncia “gliul i bard”, sta per “fiore bianco”), scannapúci, scannapúrciu, scorpuspínu, scrašcacáni, sp’napör0c, sp’napúd’c, spinapót’sc’, spinapúce, spinapúdic’, spinapúlici, spinapút’c’; pianta fiorita: nev’; frutto: cirasédd’, rússulu riéstu, ziddúna
 • bietola selvatica (Beta vulgaris L.) – anche bietola di mare (Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.) – famiglia delle Amaranthaceae (Chenopodiaceae) – nomi comuni: barba, barbabietola, bietola da zuppe, bietola rossa, bredoni, ravastoni, bieta, erbetta matta – nomi dialettali: i gnèt’, agnéta, gneta, gneta acrésta, gneta cresta, gnet’ sciérz’, jét’, ndiéta, ngheta, nghiéta, nghittédda, niéta, seclo, seque, séuca, zéucai iate, a’ iet, senca, iòte, jet’
 • billeri amaro (Cardamine amara L.) – famiglia delle Brassicaceae
 • billeri dei prati (Cardamine pratensis L.) – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: cardamine, crescione dei prati – nomi dialettali: raviz salvàdegh
 • billeri primaticcio (Cardamine hirsuta L.) – famiglia delle Brassicaceae
 • bocca di leone (Antirrhinum majus L.) – famiglia delle Plantaginaceae
 • boccione maggiore (Urospermum dalechampii (L.) Schmidt) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: amarago, boccione, lattaiolo, lattifigio, lattugaccio, merco, radicchio pallone, radicchione salvatico, rigogola, scorzanera trifoliata – nomi dialettali: al sud: cicóra servággia, cicurázzu, cicurédda, cicurína, cicuróni, cudd’mödd’, dente, fógghie ti Matónna ca no púzzunu, fóji ti Matónna, marógghiula, maróiula, oleándro, šcattapétr’, spaccapétra, spaccapísch’
 • boccione minore (Urospermum picroides (L.) Schmidt) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: cardiddázza spinúsa – nomi dialettali: al sud: cicurédda duce, cresta ti jáddu, cristatédd’, cristáulu, crištáuru, cristáuta, crištóla, erva crassa, fógghia crassa, fója crassa, fója rassa, marótta, nátichi ti fémmina, socra
 • borracina bianca (Sedum album L.) – famiglia delle Crassulaceae
 • borracina rupestre (Sedum reflexum L.) – famiglia delle Crassulaceae
 • borragine (Borago officinalis L.) – famiglia delle Boraginaceae – nomi comuni: borragine comune, borrana, boragina, buglossa vera – nomi dialettali: boràina, borràna, boràgen, boràsgen, borèscena; al sud: burrácc’, burráccia, burrána, burráno, burráscina, sucaméle, urrácciu, urráscena, urráscina, v’rrásc’n’, verráscina, vurráni, vurrásc’n’
 • borsapastore (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.) – famiglia delle Brassicaceae – nomi volgari: borsapastore comune, borsa del pastore, borsacchina, erba raperina, bursa pastoris, erba canári, erba gugiarella, raperina, sacco montagnolo, scarsellina – nomi dialettali: börsa dal pastòr, bùrsa da pastùu, casèla, casèli, casèrla, castellétt, landrìin, trèspich, èrba borsachìna, èrba bùrsa, castét; al sud: attaccaceráse, búggia, bursapastór’, erba raparína, farínel’, taccaceráse, ursa ti picuráru
 • brugo (Calluna vulgaris (L.) Hull) – famiglia delle Ericaceae – nomi volgari: calluna, brentoli, grecchia, sorcelli, scopetti, erica – nomi dialettali: brönch, bröncru, brògh, brögh, brüch, brügh, brùgh, brügon, brùgu, brù, brùv, brùvu, brüga sürgèla, sctràmu, stràmu, stràm, varöta, fulèt, èrba scuagìna, mèriga
 • bugola (Ajuga reptans L.) – famiglia delle Lamiaceae – nomi comuni: iva comune, bugula, consolida, erba di san Lorenzo, laurenziana, erba da gambe, morandola, consolida mezzana, erba laurenziana, erba mora, erba stola, lorenza, morandola, morella, soldola – nomi dialettali: èrba sòlda, èrba sòlda pelòsa, èrba de san Lorenz, èrba di ávi, pácia lacc; al sud: erva d’a Marónn’, erv’ . d’ l’ascuát’, fronni di san Lorénzo, jërv’ d’ paravïs, paravís’
 • bulbocastano comune (Bunium bulbocastanum L.) – famiglia delle Umbelliferae
 • buon Enrico (Chenopodium bonus-henricus L.) – famiglia delle Chenopodiaceae – nomi comuni: orapo, farinello buon Enrico

C

 • caccialepre (Reichardia picroides (L.) Roth) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: caccialebbra, grattalingua, grattalingua comune, latticino, latticrepolo, lattugino, terracrepolo – nomi dialettali: al sud: acqua e sali, buk’ i ljépur, caccialiépri, pani e casu, pani ti liépri, sucamél’, sucaméli
 • caglio (Galium spp.) – anche Galium album Miller e Galium erectum Syme – famiglia delle Rubiaceae – nomi volgari: cagliolo, pergolato – nomi dialettali: èrba vedellìna, grìnga, pavarèlla, peverèlla
 • caglio asprello (Galium aparine L.) – famiglia delle Rubiaceae – nomi comuni: attaccavesti, attaccamano, caglio asperello – nomi dialettali: èrba reseghètta, reseghètta, tacamàn, èrba di òoc, raspiröra
 • caglio zolfino (Galium verum L.) – famiglia delle Rubiaceae – nomi comuni: callio, caglio zolfino, erba zolfina, presuola, presuolo, erba nocca, gallio, ingrassabue – nomi dialettali: galinètta, grìnga, grìngh, reseghètta, ròzzola, èrba vedelìna; al sud: galázza, quagghiáscena, quágghi’, quágghiu, quaju
 • calendula (Calendula arvensis (Vaill.) L. / Calendula officinalis L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: calta di tutti i tempi, cappuccina, fiorrancio, fior rancio, fior d’ogni mese – nomi dialettali: al sud: cabéndula, calándr’, calánera, calëdd’, caléndra, caléndr’, caléndru, calénnula, calénnul’, calénue, caliéndra, caréndela, caréndula, caréndura, carénula, fiúru giállu, iérv’ d’ l’ peggr’
 • camemoro (Rubus chamæmorus L.) – famiglia delle Rosaceae
 • camomilla (Matricaria chamomilla L.) – anche Matricaria recutita L. – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: camomilla comune, amareggiola, amarella, antemide, camamilla, camumilla, capomilla, caprimilla, capumilla, erba Maria – nomi dialettali: camamèla, camamìla, camamèlla, camamüla, erba matricàl, öcc de bö; al sud: cambomílla, cambumíll, cammumíll’, camomílla, campomíll, campumíllu, camumílla, canamédd’, capumílla, cucumédd’, cucumiéddu, cucummédda, curcumiddu; fiore: kukumjélli, fiuréddu, fiuréddu iáncu, fiuríddu, furíddu de camumílla, furieddu te camumílla, fiúru de l’angelu Rafele, sçiemmurículu, šciściarículu
  Esiste anche la “camomilla mezzana” (Anthemis cotula L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: camomilla fetida, tribolo – nomi dialettali: camilin
  Esiste anche la “camomilla bastarda” (Anthemis arvensis L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi dialettali: al sud: cucumiddón’, cucumiddóni, cugni muéddi, erva moddi; fiore: scisciulóne
 • campanula selvatica (Campanula trachelium L.) – famiglia delle Campanulaceae – nomi comuni: arcangelica, imbutino
 • cappero (Capparis spinosa L. / Capparis inermis Turra) – famiglia delle Capparaceae (Capparidaceae) – nomi comuni: capparo, cappero comune – nomi dialettali: al sud: bocciolo: chiáppara, chiapparín’, chiapparínu, chiápparu, chiápp’r’, chiapperínu, chiápperu, chiáppiru, chiáppr’, chiápr’, qjaparin (si pronuncia “chiapparín'”); frutto: chiapparínu, cucummarínu, cucummariéddu, cucummeríno
 • cardamine v. billeri primaticcio
 • cariofillata (Geum urbanum L.) – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: cariofillata comune, ambretta, garofanaia, erba benedetta – nomi dialettali: èrba benedètta
 • cariofillata montana (Geum montanum L.) – famiglia delle Rosaceae
 • carota selvatica (Daucus carota L.) – nomi comuni: rapa gialla, capo bianco, gallinacci, pasticciona, pastinaca, pastinaccini, pastriciano, virga pastoris – nomi dialettali: calòtra, caròtra, caròtta, caròtulo, caròture, cròtola, caròture, garòta, garòtra, garòtulo, caròtola, caròtula, garòtula, caròta sarvàga, caròtla salvàga, caròtla màta, bastunàgia, caròtula selvàdega, carótula de práa, garòtula sarvàdia, ramìgula, finügèl, flügèlu; al sud: avropastanáca, bastunáca, bastunéch’, corda di brufícu, nfilabrufíci, nfilambrufíci, nfilaprufíci, nfilasprufíci, pastanáca, pastanáca cresta, pastanáca, past’náca, paštunách’, p’sht’náka, pestanáca, peštanáca, pestanáca resta, pistináca, pistináca cresta, pistináca resta, propastenáca, taréci, taríce, vestenéch’, vestinëch’
 • cascellore (Bunias erucago L.) – anche Erucago campestris Desv. – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: cascellore comune, falsa rucola, navone selvatico – nomi dialettali: barlànda, burlànc, lànder, làndra, lëndra, slàndra; al sud: cimi ti truta, cruda, rapístele, rapístra, truta
 • castagno (Castanea sativa Mill.) – anche Castanea vesca Gart., Castanea vulgaris Lamk., Fagus castanea L. – famiglia delle Fagaceae – nomi volgari: castagno comune, marrone – nomi dialettali: castàn, castàan, castègn, castègna, castìigna, castèn, casctègna, castìgna
 • castalda (Ægopodium podagraria L.) – famiglia delle Umbelliferae – nomi comuni: podagraria, erba girardina, girardina silvestre, erba castalda, sambuchella, sambuchello, egopodio, erba del tre – nomi dialettali: sambuchèla, pè da cavra, föi santia Maria, cascinö, sciampignö, casgnöö, casgnée, casgnìi, chesgnéu
 • centocchio (Stellaria media (L.) Villars) – famiglia delle Caryophyllaceae – nomi comuni: stellaria, centocchio comune, centonchio, paperina, erba piperina, morso di gallina, morso di gallo, erba paperina, erba gallina, pucinella, budellina, centinodia, erba gallinella, mordigallina – nomi dialettali: centöcc, èrba di canarìn, èrba dal canarìn, peveràscia, pavaràscia, paveráscia, peveràzza, peveràzia, peverìna, peverèlla, püaràscia, puaàscia, èrba gràsa, pavarìna di fos, biàva di ucéi, èrba galièla, peverèla, ris di mür, ciantòscal, ciantùscal, èrba di galìnn, èrba di mür, èrba di üséi; al sud: morscellína, muciddína, mursceddën’, rícchie de surge
  Esiste anche il centocchio a fiori grandi (Stellaria neglecta Weihe)
 • cicoria selvatica (Cichorium intybus L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: cicoria comune, cicoria agreste, radicchio, endivia, cicoria da orto, cicorèa, cicorella, radici amare, radici di campo – nomi dialettali: cicòria, inzucòria, zecòria, zicòrio, zücòira, zücòiro, zücòri, zücòriu, zücòria, zicòria, sicòria, sicòria selvàdega, zuccòria salvàdega, cafè di prà; al sud: brobricáda, calía, cecóra rešta, cecurédda, cicóra, cicór’ agrést’, cicóra cresta, cicóra resta, cicóra selvággia, cicorédda, cicuorédd’, cicurédda, cicurédd’, ciucrédd’, ciucuér’, ciucurédd’, crucécchia, lak’r t’ egra (pronuncia “iacra t egra” ovvero “cicoria selvatica), scecóra resta
 • cicuta (Cicuta virosa L.) – tossica! Non edibile
 • ciliegio montano (Prunus cerasus avium L.) – anche Prunus cerasus L., Prunus avium L. e Cerasus avium Mœnch – nomi comuni: amarasca, amarena, ceregia, ciliegio, ciregia, ciriegio, marasca, marena – nomi dialettali: scirés (l’albero o il frutto al plurale), scirésa (il frutto), scirésa salvàdiga, cerésa selvàdega, galbìna, marenélla, scirésa selvàdega, sgalfiòn (il frutto), galfiòn (il frutto), sgarfiùn (il frutto), lègn saròn, gandiö (il frutto), marèna (il frutto), dürùn (il frutto), scirisöscirìsu, scirisgiö, bigaréta, bigarìtt (i frutti), bigaréi (i frutti), gandiö; al sud: amaréna, amarén’, am’rágn’, cerása maréna, çersíra t’ h’gra, cirása, cirása amára, cirása maréna, cirása muréna, cirasédd’, girása, maráschiu, maréna, marén’, scerása maréna
 • cipresso (Cupressus L.) – famiglia delle Cupressaceae
 • cisto (Cistus L.) – famiglia delle Cistaceae – Esiste il cisto rosso (Cistus creticus L. subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter et Burdet, anche Cistus incanus L.) – nomi comuni: cisto maschio, rosolaio – nomi dialettali: al sud: múcchi’, múcchi’ másch’l’, múcchiu, múcchiu masculínu, múcchiu puddínu, múcchiu russu, muq’
 • colza v. ravizzone
 • Conifere
 • corbezzolo (Arbutus unedo L.) – famiglia delle Ericaceae – nomi comuni: albatro, arbuto, rossetto, suorvo, albatrella, ciliegio marino, pomino rosso, cerosa marina, albatresto, momponi, rossello, suorvo di macchia, urla, urlo – nomi dialettali: al sud: américa, amirículi, armécula, arméculu, arúss’l’, caracúšciolo, caracuscioléa, crísciulu, crómbula macchia, crombulára, crómbulo, crúsciulu, crúšciulu, curcumasciúlu, curméculu, fríšciulu, frúšciulu, furméculu, jánnuli, kukumárr’, mbriáculu, mirículi, parméculu, perméculu, purméculu, rísciulu, rómbulu, rúsciula, rúsciulu, rús’l’, rüss’, rúss’l’, rússulu, urméculu, urumúsciulu, verméculu
 • corinoli dentato (Smyrnium perfoliatum L.)
 • corniolo (Cornus mas L.) – famiglia delle Cornaceae – nomi comuni: corniolo maschio, cornaggia, corniello, grugnale – nomi dialettali: curnàa, curnà, cornà, cornàa, curnalìn, cornèl, cornàgh, curnàach, cornàd, cornàch, curgnö, curgniòl, cornària, vorètta, magiòstra del gandolìn; al sud: córnale, cúrn’l’
 • coronopo (Plantago coronopus L.) – famiglia delle Plantaginaceae – nomi comuni: corònopo, barba di cappuccino, barbatella, corno di cervo, erba saetta, erba stella, mescolanza, minutina, stellaria
 • costolina (v. piattello)
 • cotogno giapponese (Chænomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach)
 • crescione d’acqua (Nasturtium officinale R. Br.) – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: agretto, crescione d’acqua, cicembro, erba da scorbuto, lavari, lavaroni, nasturzio, nasturzio acquatico, sisimbrio, sisimbrio aquatico – nomi dialettali: al sud: cardamíta, criscitiéddu, salacciúne, sanacción’, sanacióne, sannaccióni, sannaccióne
 • crescione dei prati (v. billeri dei prati)
 • crescione selvatico (Ranunculus repens L.) – famiglia delle Ranunculaceae – nomi comuni: ranuncolo strisciante, stellettine – nomi dialettali: biöcc, brancosìn, noròncol, pè de nìbbi, ranòncol, fiùu di bròss, fiùr dal brüsol
 • crespino comune (Berberis vulgaris L.) – famiglia delle Berberidaceae – nome comune: crespino comune – nomi dialettali: spìna crìsti, spìn àcid, üga di lègor
 • crisantemo (Chrisanthemum L.)
 • critmo (Crithmum maritimum L.) – famiglia delle Umbelliferae – nomi comuni: bacicci, baciglia, baciucchio, baciucco, baciuco, basecchia, crètamo, crètino, critamo, erba san Pietro – nomi dialettali: critímu, crittímu, curaddína, erva de mare, erva ti mari, fenúcchiu marínu, finúcchiu ti mari, frisu, simintédda, trítinu
 • croco (o colchico) autunnale (Colchicum autumnale L.) – tossica! Non edibile
 • croco primaverile (Colchicum vernum (L.) Stef. / Colchicum montanum L.) – tossica! Non edibile
 • cumino dei prati (Carum carvi L.) – famiglia delle Umbelliferae – nomi comuni: carvi, comino dei prati, cumino, cumino montano, cumino tedesco – nomi dialettali: carèsg, chìmm, chìmmel, comìn, carécc, caréu, calécc, corécc, caréisg, caréo, créu, crèu, èrba bòna

D

 • dalia (Dahlia Cav.)
 • dentaria pinnata (Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E. Schulz) – anche Dentaria pinnata Lam., Dentaria heptaphylla Villars – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: dentaria pennata
 • dente di leone comune (Leontodon hispidus L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: ingrassa porci, radicchiella – nomi dialettali: dént de lèon, grégne, petasciöö, redìcin
 • dente di leone meridionale (Leontodon cichoraceus (Ten.) Sanguin.)
 • dente di leone tuberoso (Leontodon tuberosus L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: leòntodo, leontodonte – nomi dialettali: al sud: cicuróni, cint’nörr’, marógghi’, marógghi’l’, marógghiula, marójula
 • dragoncello (Artemisia dracunculus L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: astragone, dragone, erba anisa, erba di Siena, estragone, serpentaria, targoncello, targone – nomi dialettali: al sud: arcimésa, arcimés’, dracóne, trácul’, tracúne
 • dragoncello russo (Artemisia dracunculoides L.) – famiglia delle Asteraceae

E

 • ebbio (Sambucus ebulus L.) – tossica! Non edibile
 • elleboro (Helleborus L.) – tossica! Non edibile
 • ellera terrestre (Glechoma hederacea L.) – famiglia delle Lamiaceae – nome comune: edera terrestre – nomi dialettali: èula di scèes, èrba de la Madònna, èrba terrèstra, ligatèrra, ligatèra, èrba matricála, erba saltarèlla
 • erba cipollina (Allium schœnoprasum L.) – famiglia delle Liliaceae – nomi dialettali: ajö, centaròst, èrba scigulìna, scigòlla màtta
 • erba di Santa Barbara (Barbarea vulgaris R. Br. subsp. vulgaris) – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: erba di santa Barbara comune, erba degli artiglieri, erba barbara, rucola palustre – nomi dialettali: gradisèlla, grasidèlla, ravìsc selvàdegh, raviscètta
 • erba gatta (Nepeta cataria L.)
 • erba luigia (Aloysia citriodora Palau) – anche Lippia triphylla (L’Hér) O. Kuntze, Aloysia sleumeri Moldenke, Aloysia triphylla (L’Her.) Britton, Cordia microcephala Willd. ex Roem. & Schult., Lippia citriodora (Palau) Kunth, Verbena citriodora (Palau) Cav., Verbena tryphilla L’Her., Zappania citrodora (Palau) Lam. – nomi comuni: erba cedrina, erba di Maria Luisa, erba Luigia, erba Luisa, erba di Maria Luigia, erba perseghina, limonetto, cedrina, limoncina, citronella, lippia, Aloisio, erba piscella – nomi dialettali: al sud citrunélla, citratélla 
  Esiste anche l’erba Luigia minore (Lippia nodiflora (L.) Michx. – famiglia delle Verbenaceae 
 • erba miseria (Commelina communis L. / Commelina erecta L.)
 • erba storna comune (Thlapsi arvense L.) – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: erba storna – nomi dialettali: èrba de càncher, èrba stùrna
 • erba storna perfoliata (Thlapsi perfoliatum L.) – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: erba storna, erba montanella – nomi dialettali: èrba stùrna
 • erba viperina (Echium vulgare L.) – famiglia delle Boraginaceae – nomi comuni: erba rogna, serpentina, buglossa selvatica, lingua di cane
 • erica (Erica L.) – anche Erica carneaCalluna vulgaris – famiglia delle Ericaceae – nomi comuni: brugo, calluna, brentoli, grecchia, sorcelli, scopetti – nomi dialettali: brönch, bröncru, brògh, brögh, brüch, brügh, brùgh, brùgu, brù, brùv, brùvu, sctràmu, stràmu, stràm, varöta, fulèt, èrba rösa

F

 • faggio (Fagus sylvatica L.) – famiglia delle Fagaceae – nomi dialettali: fò, fagg, faghèi, fàu, casté
 • falsa cicuta (Conium maculatum L.) – tossica! Non edibile
 • falsa ortica (v. lamio)
 • falso zafferano (v. croco – o colchico – autunnale) – tossica! Non edibile
 • farfaraccio (Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey & Scherb.) – anche Petasites officinalis Mœnch – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: farfaraccio maggiore, petasite – nomi dialettali: bardamòn, capèll, i capìll, capelòi, capòn
 • farinello (Chenopodium album L.) – famiglia delle Amaranthaceae (Chenopodiaceae) – nomi comuni: farinetto, farinello comune, farinaccio, farinaccio selvatico, spinacio selvatico, atriplice selvatica, blito bianco, cencio molle, chenopodio bianco, spinace salvatico, trèplese – nomi dialettali: culubrìn, farinè, farinèi, scindrìntu, scindròch, scindròn, scindrìna, scinàrii, scandrìn, spinàsc salvàdigh, èrba farinèla; al sud: cannimáru, c’nésch’, c’nísch’, ciníscu, scinísch’
 • fico d’India (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.) – famiglia delle Cactaceae – nomi comuni: erba da calli, frittelle, opunzia, racchetta – nomi dialettali: al sud: f’ch’díni’, fech’dínn’, ficadígna, ficaígna, ficalígna, ficalíndia, ficalínna, ficarígna, ficarínia, ficatígna, ficatíndia, ficatínna, fich’déni’, fich’dígne, fich’dínn’, fich’tínì, fich’tíni’, fichitígna, fichitígn’, fiku t’ dindje, fit’chíni’, sicalíndi, sicovíndo; cladodo (al sud): lissi, pala, pel’, spátula
 • fico d’India compatto (Opuntia stricta (Haw.) Haw.)
 • fico d’India di Dillenius (Opuntia dillenii (Ker. Gawl.) Haw.)
 • finocchietto selvatico (Fœniculum vulgare Mill.) – famiglia delle Umbelliferare – nomi comuni: finocchio comune, finocchio selvatico, finocchietto – nomi dialettali: al sud: afsemálafro, apromálafro, fanúcchiu, fanúcchiu crestu, fanúcchiu de fore, fanúcchiu restu, f’n’cchiástr’, f’nucchídd’, f’núcchi’ sciers’, fenúcchiu restu, fenúcchiu riéstu, f’núqu’ i egr’, f’núcchi’, f’nucchí’dd’, fenucchjétt’, finucchiára, finucchiáre crestu, finucchiáru, finucchiástru, finúcchi’ agriést’, finucchiédd’, finucchiéddu, finúcchiu acriéstu, finúcchiu criéstu, finúcchiu riéstu, finúcchiu selvággiu, finucchiúdd’, fsemálafro, funúcchiu acriéstu, promálafro; infiorescenza (al sud): carusélla; semi (al sud): finucchiéddu, finucchjdd’
 • finocchio acquatico (Œnanthe pimpinelloides L.)
 • fiordaliso (Centaurea cyanus L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: fiordaliso vero, ciano, battisegola – nomi dialettali: fiùurdalis, bizzàr, fiòr bizzàr, lìri, moneghètta, mungöta, candelèeta, fiurfumént, batasuòcera, garuflín celést, garuflín de furmènet, garuflín de suminéri
  Esiste anche la calcatreppola (Centaurea calcitrapa L.) – nomi comuni: fiordaliso stellato – nomi dialettali: al sud: braccáta, cardu stiddátu, spina ianculídda, spinédda, z’l’fríz
  Esiste anche la centaurea nizzarda (Centaurea nicaeensis All.) – nomi dialettali: al sud: frízzulu, sufrízzu, z’l’fríz maggiór’, zalufrëzz’ maggiór’
 • fragola (Fragaria vesca L.) – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: fragola vera, fragolina, fragola di bosco, fragolina di bosco, fragola selvatica, merello, fraga, frava, fravolaria – nomi dialettali: magióstra, magiüstra, magiústrina di prà, magiústrin, magiústrch, magiustrìch di búsch, magiústra di búsch, maústra, maòstra; al sud: frácula, frágal’, frágh’l’, frágula, fráula, frául’, frávola
 • fragola matta (Duchesnea indica (Andr.) Focke / Fragaria indica Potentilla indica)

G

 • gelsomino (Jasminum officinale L.) – famiglia delle Oleaceae – nomi comuni: gelsomino bianco, gelsomino selvatico, gelsomino comune, gensomino, gesmino – nomi dialettali: al sud: c’lzumën, crino, g’lzumïn’, gelsulmínu, gelsumën’, gelsumín, gelsumínu, gersomín, gersumínu, gesurmínu
 • genepì bianco (Artemisia umbelliformis Lam.)
 • genepì nero (Artemisia genipi Weber)
 • geranio selvatico (Geranium sylvaticum L. / Geranium robertianum L.)
 • ginepro (Juniperus communis L.) – famiglia delle Cupressaceae – nomi comuni: ginepro comune – nomi dialettali: brencùl, brensciòl, brinscèn, gianéver, brinscèt, brèncri, brinsciùl, genévru, zenévru, zanévar, zenévar, zanèver, zenèver
 • girasole (Helianthus annuus L.) – famiglia delle Asteraceae
 • gramigna bianca (Agropyron repens (L.) P. Beauv.) – famiglia delle Poaceae
 • gramigna rossa (Cynodon dactylon (L.) Pers.) – famiglia delle Poaceae – nomi comuni: gramigna comune, dente canino, grano delle formiche, capriola, erba di santa Lucia – nomi dialettali: gramìna, gramègna, gremègna, gramögna, garmëgna, cornajöla, gèrb, navèsch, tiracòll, nedèsch, grèm

I

 • ibisco (Hibiscus L.) – famiglia delle Malvaceae
 • ioseride (v. lucertolina)
 • iperico (Hypericum perforatum L.) – famiglia delle Hypericaceae – nomi comuni: erba di san Giovanni, scacciadiavoli, cacciadiavoli, fugademonio, millebuchi, pilatro, erba rossa, pelico, perforata, perico – nomi dialettali: bàlsamin, èrba balsamìna, èrba basgiànna, èrba càscia diàvol, èrba de san Giovànn, èrba de san Giùan, èrba per i cài, èrba fava; al sud: bársamu, bárzumu, frúmulu, fúm’l’, fúmulu, mpériu

L

 • lamio (Lamium spp.)
 • lamio bianco (Lamium album L.) – famiglia delle Lamiaceae – nomi comuni: ortica bianca, falsa ortica bianca, milzadella – nomi dialettali: besìa salvàdiga, urtìga biànca, vurtìga biànca, ortìga biànca, urtìga màta, urtighìch, urtìga garavlùna, ortigòn, lacciòn, erba di cròsti
 • lamio macchiato (Lamium maculatum L.) – famiglia delle Lamiaceae – nomi comuni: falsa ortica macchiata, dolcimele – nomi dialettali: ortìga mòrta, ortìga di mort, urtìga màta, urtìga sarvàga, urtighìch, urtìga garavlùna, urtìga da la fàsa biànca, ortigòn, lacciòn, erba di cròsti
 • lamio purpureo (Lamium purpureum L.)
 • lampascione (Muscari comosum (L.) Mill. / Hyacinthus comosum L. / Leopoldia comosa (L.) Parl.) – famiglia delle Asparagaceae (Liliaceae) – nomi comuni: cipolla canina, cipolla di serpe, cipolla selvatica, cipollaccia, cipollaccio col fiocco, cipollone, giacinto dal pennacchio, jacinto delle vigne, lambagione, muscaro selvatico, muschino selvatico, musco selvatico, porrettaccio, zazzeruto – nomi dialettali: al sud: ampascióni, ampasciúlu, campasciuúl’, campasúlu, lambasciún, lampascioón’, lampascióne, lampasciún’, lampaúna, pampasçione, pampasçiúlu, pampasciún’, pampasciúne, pampasciúnu, pastandíngula, vampasción’, vampasciúl’, vampasciúlu
 • lampone (Rubus idæus L.) – famiglia delle Rosaceae – nomi dialettali: ämpa, ämpla, àmpia, jampòn, rampùn, ampùn, ampùl, lamponìsc, amponèla, rampunèla, ampòm, ampòma, mampòmula, amponèll ròss, ampòn, fàmbos, fànbros, fràmbo, frambòsa, frambòos, frambòes, lanpòch, lampòn, lanpòn, mùra muntagnìna, ämpèr, amponèlee, ämplàr, mampomùlee, amponàglia
 • larice (Larix decidua Mill.) – famiglia delle Pinaceae
 • latte di gallina comune (Ornithogalum umbellatum L.) – famiglia delle Liliaceae (Asparagaceae)
 • lattuga selvatica (Lactuca serriola L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: indivia selvatica, lattuga spinosa, lattona, erba bussola – nomi dialettali: latüga selvàdega, lacciùga
 • lattuga velenosa (Lactuca virosa L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: lattuga velenosa, lattuga virosa – tossica! Non edibile
 • lavanda (Lavandula L.) – famiglia delle Lamiaceae – nomi comuni: spigo, lavanda selvatica, steca, stecaole, stigadosso, spigo nardo, fior di spigo, spigone, lavanda latifoglia, lavanda d’Egitto, pseudonardo femmina – nomi dialettali: èrba spiga, lavànda, levànda
 • lazzeruolo (Cratægus azarolus L.) – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: azarolo, azzeruolo, biancospino lazzarolo, lazzaruolo, pomo imperiale, razzerolo, roselline (frutto), rosselle, tricocco – nomi dialettali: al sud: azzaról’, lazaróla, lazzalóra, lazzarúl’, lazzarólo, lazzaróne, lazzarón’, lazzarúl’, lazzaruóla, lazz’rúl’, lazzerún’
 • leccio (Quercus ilex L.) – famiglia delle Fagaceae – nomi comuni: delcio, elice, elicio, leccia – nomi dialettali: àlbiru de lizza, álburu de gnágnela, alézz’, alízza, árbulu de gnágnola, árbulu te la ghiánda, árgulu de gnanne, árgulu te gnanne, árriru di gnágnara, árvaru te lizza, árv’l’ de gnágn’l’, árvelu te gnágnula, árveru te lizze, árvilu te ghiánde, árvilu te le gnane, árvulu de gnanna, árvulu de lizza, árvulu di ghiánde, árvulu te gnágnere, árvulu ti frágnuli, árvulu ti la gnanda, ávur’ d’ ghiánn’, lezza, lezz’, lizza, llec, lizzára, mácchia, pede de lizza, rizzára, rizz’, sciju. Frutto (al sud): fragn’, fragnu, frágnulu, ghiánda, ghiánna, ghiánn’, ghién’l’, gnagna, gnágnara, gnágnala, gnágn’l’, gnágnela, gnágnera, gnágnola, gnanda, gnanna, janda, lezza, lizza, ndanga, nghiánna, ngnanda
 • lentisco (Pistacia lentiscus L.) – famiglia delle Anacardiaceae – nomi comuni: dentischio, dentisco, lentischio, mortella selvatica, sònnolo, sondro – nomi dialettali: al sud: cacaságne, distíncu, frasca, lestíng’, listíncu, pipi fáusu, ristíncu, stënge, stínciu, stincu, sting’; frutto (al sud): lentíscu, listínciu, listíncu, restíncu, ristíncu, rištíncu, ristíngh’, stincu
 • leontodo (v. dente di leone tuberoso)
 • levistico (Levisticum officinale W.D.J. Koch) – famiglia delle Umbelliferae
 • lillà (Syringa vulgaris L.) – famiglia delle Oleaceae
 • linaiola (Linaria vulgaris Miller) – famiglia delle Scrophulariaceae
 • lucertolina (Hyoseris radiata L.) – famiglia delle Asteraceae
 • luppolo (Humulus lupulus L.) – famiglia delle Cannabaceae – nomi comuni: luppolo comune, bruscoli, bruscandoli, livertizio, livertigi, lupola, lupolo, orticaccio, vite nera – nomi dialettali: càpui, càpoi, luertìis, luvertìis, lavartìs, luartìs, lavartìsu, luvartìsu, luvertìsa, loerìs, luartìsi, vartìs, vartìsi, uvartìs, uartìsa, uartìsi, raurtìs, rovertìz, overtìs, lovertìss, lavertìs, lovartìs; al sud: vuttacëdd’, vutticédda

M

 • maggiorana (Origanum majorana L.) – anche Majorana hortensis L. – famiglia delle Lamiaceae – nomi comuni: maggiorana comune, maggiorana ortense, persia, amàraco, amaraio, arigano, maggiulana, maggiurana, maiorana, maiorana gentile, origano maggiorana, persa, persia bianca, persia nera, samsuco, sansico, sansuco, scarsapepe – nomi dialettali: magiurána, maggiorána de mònt, maggiorána salvádega; al sud: ciánzicu, sánzicu, sánzucu, sciánzucu, zánz’ch’, zánzecu, zánz’l’, zánzicu, zánzucu, zánzulu
 • malva (Malva sylvestris L.) – famiglia delle Malvaceae – nomi comuni: erba malva, erba malba – nomi dialettali: màlva, màlba, màrva, màvra, èrba màlva, èrba màlba, èrba ròsa; al sud: fiúre de marva, fiuréddu russu, fiuríddu, fiuríddu de marva, malb’, máliva, malócha, malv’, márula, marva, marv’, márv’l’, márvia, márvula, márvul’, máula, mául’, máurla, máurli, mavra, mavr’, melócha, máurla, máurli, mavra, mavr’, melócha, melóhe, mulágga; frutto (al sud): pagnuttédda, panattéddu, panettédda, panéttu, pani ti sant’Antóniu, pani ti Spagni, panittéddu, panittínu, panittóne, panittúddu, panittúia
 • melissa (Melissa officinalis L.) – famiglia delle Lamiaceae – nomi comuni: melissa vera, citronella, cedronella, erba limona, erba sana, erba limoncina, limoncina, allegra-cuore, appiastro, cedroncella, cetraggine, cetrina, citraggine, erba cedrata, cetronella, erba limona, fior d’api, limona, melacitola, meladella, melifillo, melisserno, melissofillo, melittana, melittena, molucca, naranzata, ortica selvatia, senerta – nomi dialettali: melìssa, èrba cedràva, èrba cedràda, limunzìna, limonzìna, èrba lüìsa, èrba de la regìna, zitornèlla, confòrta cörr, citrunéla; al sud: cetratína, fior d’api, fiör’ d’ep’, jérv’ cedriín’, lilla, limoncélla, melíss’, milíssa
 • menta acquatica (Mentha aquatica L.) – famiglia delle Lamiaceae 
 • menta spicata (Mentha spicata L.) – famiglia delle Lamiaceae – nomi comuni: menta romana – nomi dialettali: cépp (mentastro), mènta, èrba mènta, mènta selvàdiga, mènta diavolòna, pulègg (menta puleggio), mentòn, piperìta (menta piperita), èrba bòna
  Esistono anche:
  mentuccia comune (Calamintha nepeta (L.) Savi): nomi comuni: mentastro, nepetella, nipitella, poleggio selvatico – nomi dialettali: (al sud): mendásc’n’, menta acrésta, menta resta, mentášciu, mentáini, mentáscina, m’ntásc’n’, mentáštra, mintáscina, népita,
  – menta a foglie rotonde (Mentha suaveolens Ehrh.)
  – menta campestre (Mentha arvensis L.)
  – menta poleggio (Mentha pulegium L.): nomi comuni: mentuccia, pulezzo, sísembrio – nomi dialettali: al sud: mend’, mendr’, menta, menta rumána, ment’, nëpp’t’, pilésciu, pulésciu
 • mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) – famiglia delle Ericaceae – nomi comuni: mirtillo, morella – nomi dialettali: alsùn, alzùn, asòm, asòn, lüdriòn, lüdriùn, lüstrei, giüstri, giustréi, giüstréi, loròn, canestréi, canestrél, canistréi, lodriòn, scidriòn, giussòn, negrisö, magiustréi, arandòss, glasciòn, greisén, perèt
 • mirtillo rosso (Vaccinium vitis-idæa L.) – famiglia delle Ericaceae – nomi comuni: vite di monte, vite d’orso – nomi dialettali: gaiùda, loriòn ròss
 • mirto (Myrtus communis L.) – famiglia delle Myrtaceae – nomi comuni: mirtella, mortella, mortellone, mortina – nomi dialettali: al sud: murtaddára, murtágghi’, murtiddára; frutto: mirt’, mortédda, murtédda, murtédd’, murtéla (leggi “murteglia”), murtíddu
 • moneta del Papa (Lunaria annua L.) – famiglia delle Brassicaceae
 • mora artica (v. camemoro)
 • mora di rovo (Rubus fruticosus L.) – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: rogo, mora, mora di pruno, rovo – nomi dialettali: amponèll négri, mòra, mòr, múri, rüèd, rüvèd, rüvìd, bösciùr, spìn, spìin at mür, gramègna de montàgna, arvöi, arvèei, arvéng, ruédigh, rovéd, ruéda, ruédu, múur négher; al sud: r’v’tál’, scaráscia, šcráscia, scráscia, scrasc’, scräsc’, scrësc’, šcrasciáli, scruéppu, vatu (pianta); alómbr’, alúmm’r’, calitrúmbula, caravómbuli, carómbuli, corómbulu, crómbulo, lombr’, lumb’, lümbr’, lumbru, lúmm’r’, m’n’, m’nn’, mora, mura, númera, núm’r’, númmiru, numru, númuru, quaráce, rómbulu, rúmbula, rúminu, rúmmula, rúmula, rúmulu, rúsciulu a culúre te santu Ronzu, scarabómbola, trómbula, trúmbula, úmbaru, umbru, úmmaru, vato, zezi móri, zezu moru, zezzi mori
 • mortella di palude (v. ossicocco)
 • mughetto (Convallaria majalis L.) – famiglia delle Asparagaceae (Liliaceae) – tossica! Non edibile
 • Myrica gale (Myrica gale L.)

N

 • nasturzio (Tropæolum majus L.) – famiglia delle Tropaeolaceae
 • nigella (Nigella damascena L.) – famiglia delle Ranunculaceae – nomi comuni: anigella, damigella scapigliata, erba bozzolina, geppi, ghitone, gith, gittaione, gitterone, gittone, hysopiro, luigi, melantio, melantio falso, melantio selvatico, nigellastro, fanciullaccia, ruòsola, scapigliata, scarmigliata, scompigli, streghe – nomi dialettali: scap’ddët’, uécchi di pupa

O

 • ocra (Abelmoschus esculentus (L.) Mœnch)
 • olmaria (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) – anche Spirea ulmaria L. – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: ulmaria, spirea, regina dei prati – nomi dialettali: barbìn, bàrba de càvra, piòmm
 • ombrellini pugliesi (Tordylium apulum L.) – famiglia delle Umbelliferae – nomi comuni: capo bianco, pimpinella romana, tordilio – nomi dialettali: al sud: ašquantödd’, carcagnícinu, carcagnisciunu, carcallícinu, carcandíscini, carcaríscinu, carcandrícianu, carcanníscinu, sckuantódd’; frutto (al sud): simiénti ti collána, tanzíni
 • opunzia (Opuntia spp.) – famiglia delle Cactaceae
 • origano (Origanum vulgare L.) – famiglia delle Lamiaceae – nomi comuni: acciughera, arigano, maggiorana selvatica, origano comune, regamo, regano, rigano; acciughero, cuncla búbula, erba acciuga, erba rossa, legamo, maiorana grossa, maiorana pelosa, menta grossa, menta pelosa, origano comune, scarsapepe selvatico – nomi dialettali: rìgam, maggioràna de mont, maggioràna selvàdega; al sud: aréchete, ariáni, aríchen’, arién’, ariénu, colm’, cölm’, cón’l, cónn’l’, erv’ d’acciúgh’, ríana, riánu, rícanu, rién’, riénu, ríganu, rígh’n’
  Esiste anche:
  – origano meridionale (Origanum vulgare L. subsp. viridulum (Martin-Donos) Nyman (= Origanum heracleoticum L.) – famiglia delle Lamiaceae – nome comune: regamo
 • orobanca (Orobanche crenata Forsskål) – famiglia delle Orobanchaceae – nomi comuni: lupo di fave, succiamele delle fave – nomi dialettali: al sud: cannázza, lopa, lupa, lupu, mangiafáe, spórchia, spórchi’, spúrchia, spúrchia ti li fai
 • ortica (Urtica dioica L.) – famiglia delle Urticaceae – nomi comuni: ortica comune, canape della Svezia, ortica dalle foglie lunghe, ortica maschia, orticone, urtica – nomi dialettali: urtìga, vultìga, vurtìga, urtìc, ortìga, urtìia, besìa (comune anche alla specie Urtica urens L.), besìa máta, bisìa, èrba ‘taliàna; al sud: achieníta, aghenída, ardéch’, ardéch’l’, ardeculécchi’, ardíca, ardicára, ardích’l’, ardích’l’ pacc’, ardícula, cantarínula, chinída, chiníta, erdícula, ghjenída, irdícula, lerdícula, lurdíca, lurdícula, ndriga ndriga, urdíca, urdícula, verdicája, v’rdíkulla, vrdíccula, virdícula, virdícl’, vurdíclu, vurdícula
 • ortica a campanelli (Urtica pilulifera L.) – famiglia delle Urticaceae 
 • ossicocco (Vaccinium oxycoccus L.) – famiglia delle Ericaceae

P

 • panace comune (Heracleum spondylium L.) – famiglia delle Umbelliferae – nomi comuni: panace, spondilio – nomi dialettali: ardavèna, arzavèna, versavèna, spenàc, ortavèna, ortovèna, mortavèna, bartavèna, ardàf, ardàa, bardàl, bardìgl, boiöcch, buiòcch, bolgiàcch, bulgiàcch, bougiàcch, brancussìna, bugiàca, pedòca, scigüda, bulsciöcan, ciarbutèna
 • panace di Mantegazza (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier) – famiglia delle Umbelliferae – tossica! Non edibile
 • papavero (Papaver rhœas L.) – famiglia delle Papaveraceae – nomi comuni: papavero comune, rosolaccio, bambagella, bamboccia, bombacella, bubbolina, papavero erratico, papavero serchione, pastricciano, pittadonne, quattro-fiori, reas, rosetta, rosetta del frumento, rosillaccio, rosula, scitola – nomi dialettali: papàvar, papàvar dal furmènt, papàver, coclicò, pòmpola, pópula, papàver selvádigh, pòpulan, papávru, papàar, papál, pòpal, pèpole, pìpole, madunìne; al sud: fritta, papáparu, paparéna, paparín, paparína, paparín’, paparínu, paparínula, papáulu, papáuru, papávru, papávuru; fiore (al sud): šcácqu’r’, šcattagnóla, šcattalóra, scattaróla, šcattaról’, scattúdd, scáttula, šquácquora
 • pastinaca (Pastinaca sativa L.) – famiglia delle Umbelliferae – nomi comuni: pastinaca comune – nomi dialettali: pastenàghe, pastenàdeghe, peestenàga, bastunàgia, bastonàggia
 • pepe rosa selvatico (Schinus molle L.) – famiglia delle Anacardiaceae
 • peverina (Cerastium glomeratum Thuill.) – famiglia delle Caryophyllaceae – tossica! Non edibile
 • piantaggine (Plantago spp.) – famiglia delle Plantaginaceae
  Esiste anche la piantaggine pulicaria (Plantago psyllium L.) – famiglia delle Plantaginaceae – nomi comuni: policaria, psilio, silio
 • piantaggine lanceolata (Plantago lanceolata L.) – famiglia delle Plantaginaceae – nomi comuni: lanciola, lanciuola, piantaggine lanciola, tirafili, arnaglossa, agnoglosso, capo di serpe, cinquenerbi, lingua canina, lingua di botta, mestolaccio, orecchio d’asino, piantaggine femmina, piantaggine lunga, piantaggine minore – nomi dialettali: urèc da cünili, urèc da lègur, èrba cultèla, èrba cortèlla, lèngua de can, lèngua da can, lìngua da can, lèngua d’oca, cortellàna, orègia d’àsen, pajocchìn, piocchìn, piucchìn, piotòn, balbalètt, èrba costèla, èrba stría; al sud: cendérb’, centérba, centrajáddica, centunérvi, ciend’niérv’, cinch’niérv’, cincunérvi, lëngh’ d’ chen’, lëngh’ d’ pecur’, léngua ti pécura, língua te pécura, linguína, pentinérva, rëcchi’ d’ lëbbr’
 • piantaggine maggiore (Plantago major L.) – famiglia delle Plantaginaceae – nomi comuni: centinerbia, centinervi, centonervia, erba dei cento nomi, erba di centonervi, petacciola maggiore, petacciola – nomi dialettali: bilaré, peduchín, pitasciò, piantàgin, piantàna, pajocchín, piantaj, pajocchín pelós, orèggia d’àsen, piocchín, piucchín, piotón, cügè, cügè sànta Marìa, piantënga, piantána di foss, mëi selvádegh, balbalétt, öcc da bò, èrba costèla, èrba stría, èrba piantána
 • piantaggine media (Plantago media L.) – famiglia delle Plantaginaceae – nomi comuni: centonerbi, centonervia, cinquenerbi, orecchio di lepre, petacciola pelosa, petacciola piccola, piantaggine mezzana, piantaggine minore
 • piattello (Hypochæris radicata L.) – famiglia delle Asteraceae
 • pimpinella (Sanguisorba minor Scop.) – anche Sanguisorba fficinalis L. e Poterium officinale A. Gray – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: sanguisorba, sanguisorba maggiore, salvastrella maggiore, meloncello – nomi dialettali: èrba perseghìna, perseghètt, pimpinèlla
 • pino (Pinus L.) – famiglia delle Pinaceae
 • pino marittimo (Pinus pinaster Aiton) – famiglia delle Pinaceae
 • pino mugo (Pinus mugo Turra) – famiglia delle Pinaceae
 • pirina (Cratægus lævigata (Poiret) DC.) – famiglia delle Rosaceae
 • pisello odoroso (Lathyrus odoratus L.) – tossica! Non edibile
  Esiste anche il pisello selvatico (Pisum sativum L.) – famiglia delle Fabaceae – nomi comuni: arobeia, peso – nomi dialettali: al sud: acho, afu, cigghiacúl’, pasaddúzzu, séddu restu, paseddúzzu, p’s’llën’, p’sjélli t’ hegra, peséddu crestu, pesídd’ salvágg’, pesiéddu riéstu, piséddu, piséddu canáli, pisiddícchiu, pisiddínu, pisiédd’ sciérs’, pisiéddu, pisiéddu acriéstu, pisiéddu crestu, pisiéddu riéstu, pisiéddu ti cani, pisiéddu ti surgi, pisu túbulu, poséddu crestu
 • poligono persicaria (Polygonum persicaria L.) – famiglia delle Polygonaceae – nomi comuni: poligono – nomi dialettali: badalèsch, sanmarì, san marìn, lèngua de pàssera, salmarìin, sanmarìin, sanmarèe, brüsabòca, brüsaròla, pèvar pirsigà, èrba di pülas, lissàbi
 • polipodio (Polypodium vulgare L.) – famiglia delle Polypodiaceae – nomi comuni: felce dolce, felce quercina, musco quercino, filicola – nomi dialettali: regulìzia, rigolìscia, regolìsia selvàdiga, regolìzia, èrba dòlza, fíres dòlz
 • portulaca (Portulaca oleracea L.) – famiglia delle Portulacaceae – nomi comuni: porcellana, porcellana comune, erba porcellana, erba da porci, sportellacchia – nomi dialettali: èrba grása, èrba grássa, porselàna, porselàga, purclàana, pursclàana, purcellàna, purscelàna, purcialàna, purciàlana, èrba giása; al sud: brucácchia, brucácchiu, brughiázza, burbácchia, crucácchia, lucácchia, mbrucácchia, burbácchia, crucácchia, lucácchia, mbrucácchia, mbrucácchiu, p’rchiázz’, prichiázza, prighiázza, prigghiázz’, prucchèzz’, prughiázza, prughiázz’, prujázza, pulicácchia, purbácchia, purcácchia, purcellána, purchiázza, purchiázz’, purghiázz’, purughiázz’, rucácchia, spurchédda, purghiázz’, purughiázz’, rucácchia, spurchédda, spurchiázza, vrughiázz’
 • pratolina (Bellis perennis L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: fior di prato, margheritina, pratolina comune, bellide, bellide dei prati, fior di primavera, fior gentile, margherita, pratolina comune, primavera, primo fiore – nomi dialettali: bisìn, bulìn, margheritìt de la Madòna, coraìn, fiòr de pràa, flùr batùn, margaritìn, margheritìn, margaritìch, margaritìna, primavéra, primaverìtt, èrba pradina; al sud: canamëdd’, margaríta, margaritína, margheríta, margh’rít’, margheritín’, marghiríta, marghiritína, šcoppapignáte
 • prezzemolo (Petroselinum crispum (Mill.) Fuss) – anche Petroselinum hortense Hoffmann, Petroselinum sativum Hoffmann – nomi comuni: prezzemolo comune – nomi dialettali: pedresìin, predesèn, predessèn, pedressègn, arborìnn, erborìnn, erburìnn, erborìnna, pederzìn, èrba bòna, erburína
 • primula (Primula L.) – anche Primula vulgaris Hudson, Primula acaulis (L.) Hill., Primula grandiflora Lam. – famiglia delle Primulaceae – nomi comuni: primula comune, primavera, primavera odorosa, occhio di civetta, orecchio d’orso giallo, paralisi, primaverula – nomi dialettali: bosardèla, malinvèrn, primüla, pipivèti, giardnalètt, pìu pìu, öcc de sciguéta, primavéra, viöla giàlda, balòta
 • prugnolo (Prunus spinosa L.) – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: pruno selvatico, prugno, sgancio, spino nero, strigniculi, strozzapreti, susino dei pruni, susino di macchia, susino prúgnolo, susino selvatico, vegro – nomi dialettali: borgnéu, brugnoeù, brugniröö, brügnöö, brügnòla, spìn brugnooeù, spìn brügnöö, spinaroeù, brugnòn, brugnòlo, brùgna sèlvadèga, stràngola can, brügna sarvàga, brìgna sarvàga, brignö, bisciurìch, brignìn salvàdigh, brügn salvàdigu; al sud: alísc’n’ acriést’, atrígn’l’, brumu, brunále, brunu, brunu crestu, brunu restu, brunu salvággiu, cuccúm’l’, líc’n’, lícinu, lícinu acriéstu, licna, mbrunélla, m’nna, prumélla aspra, pruméttu, prun’, prun’ salvágg’, prunédda cresta, purnédd’, spinapúlici, stríscinu, tr’gn’, tregna, trègnul’, trign’, trigna, trignu, trígnulu
 • pruno selvatico (v. prugnolo)
 • pungitopo (Ruscus aculeatus L.) – famiglia delle Asparagaceae (Liliaceae) – nomi comuni: rusco, brusco, brúscolo, brúscono, piccasorci, pugnitopo, ruschio, spruneggio, spruneggiolo, strinatopo – nomi dialettali: spongiaràtt, spungiaràtt, spongiràtt, spungiaràtu, spunsgiaràt, spàrg bastàrd, bosciòl dal ratt, gratacū; al sud: caffé nostrále, c’rasëdde, gerosélle, mila resta, pung’tóp’, rattariépuli, rr’nj’ t’ miu, spina ti sórice, ua ti scurzúni

Q

 • quercia (Quercus spp.) – anche Quercus robur L., Quercus pedunculata Ehrhart – famiglia delle Fagaceae – nomi comuni: quercia comune, farnia – nomi dialettali: rùgula, rùgura, rúvra, rúra, luzzìn, rògor, rògura, ròghera, scèrr, rövla, rògora, rògola, rúla, ròola, rèeva, ròlva, ròogla, rügur, sciaròn, sciaròch, scròch, friciö
 • quercia spinosa (Quercus coccifera L.) – famiglia delle Fagaceae
 • quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) – famiglia delle Amaranthaceae

R

 • rabarbaro alpino (Rumex alpinus L.) – famiglia delle Polygonaceae – nomi comuni: romice alpino – nomi dialettali: römes, lapàss, rabàrbor de muntàgna
 • radicchiella capillare (Crepis capillaris L.) – famiglia delle Asteraceae
 • radicchiella cotonosa (Crepis setosa Haller) – famiglia delle Asteraceae
 • radicchiella dei prati (Crepis biennis L.) – famiglia delle Asteraceae
 • radicchiella rosea (Crepis rubra L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi dialettali: al sud: bon’ fögghi’, cicóra alla smerza, ciquër àllammèrs,  fója níura, spine de Cristu, špráiunu ti Cristu
 • radicchiella verrucaria (Crepis zacintha (L.) Babc.) – famiglia delle Asteraceae
 • radicchio pallottolino (Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt) – famiglia delle Asteraceae – nomi dialettali: al sud: erva toci
 • radicchio tuboloso (Hedypnois cretica (L.) Willd.) – famiglia delle Asteraceae – nomi dialettali: al sud: caríula, lattuchédda, marióla, mariúla, marívala, marógghiula, marój’l’ a dritt’
 • raperonzolo (Campanula rapunculus L.) – famiglia delle Campanulaceae – nomi comuni: raponzolo, campanula commestibile, raparonzolo, raponcello, raponzo – nomi dialettali: campanìn di bòsch, rampogiòle, rampongiòr, rampjòr, rampüsgen, rampögen, ranpùgni, rampùnc, rampùnsc, ranpùnsi, rampösgian, ravèta campanìna; al sud: erv’ du fridd’, jërv’ du fridd’, sarapuónzulu
 • ravanello selvatico (Raphanus raphanistrum L.) – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: rafano, ravanello, rapastrello, ramolaccio selvatico, lassano, radicetta selvatica, rafanistro, rapastrello, ravanella, ravastrello – nomi dialettali: remulàzz, làndra, ravanàasc, ravanàsciu, ravatòn, ravatùn, ravanìn salvàdigh, sménsa da rusàri; al sud: cima marédda, cima runa, lábrista, lapéscia, lapéstr’, lapéstra, lapíštra, lápista, rafaniéddu, rafianéllu, rafaniéllu criéstu, rapésta, rapísta, sanáp, a’ s’náp, sanápa, sanápa ti ciúcciu, taréce
 • ravastrello marittimo (Cakile marittimo Scop.) – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: artemisia marina, baccherone, nasturzio marino, radicetta marina, rafano marino, ruchetta di mare – nomi dialettali: al sud: rúcula ti mari
 • ravizzone (Brassica napus L.) – anche Brassica napus L. var. arvensis Lmk. – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: navone, cavolo navone, colza – nomi dialettali: ravisùn, ravizzòn, ravisciùn, ravisciòn, ravezzòn, colzàtt
 • ribes nero (Ribes nigrum L.)
 • ribes rosso (Ribes rubrum L.) – famiglia delle Grossulariaceae – nomi comuni: uva dei frati, uva di san Giovanni – nomi dialettali: alzùa, alzùair, asùuga, ansùa, üghèta, rìbes, rìbis, spinèlla rossa, sciresèll di biss, crosèll, crosèj
 • robinia (Robinia pseudoacacia L.) – famiglia delle Fabaceae – nomi comuni: gaggia, acacia, falsa gaggia – nomi dialettali: rübín, rübína, rübínia, rübéna, acàcia, gasía, ribíglia, rùubin, ombrellòn, ombréll, rubínna
 • romice crespo (Rumex crispus L.) – famiglia delle Polygonaceae – nomi comuni: romice crespo, romice crespa, lapazio, lapaccio, lapato, rombice – nomi dialettali: acítele, alapázzo
 • rosa (Rosa L.) – anche rosa alpina (Rosa pendulina L.) – famiglia delle Rosaceae – nomi dialettali: ros selvàdig, ròsa de montàgna, rösa sarvàga, ròsa selvàdiga (nomi condivisi con altre specie di rosa selvatica)
 • rosa canina (Rosa canina L.) – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: rosa di macchia, rosa selvatica, cino, cinosbato, rosa delle siepi, rosa di fratta, rosellina di pruni, rovo canino, spina da cane – nomi dialettali: rosa canìna, rosa del còcò, rösa sarvàga, rosa màta, scarnégia, gratacü (riferito ai frutti), angrovàn (riferito ai frutti), pan d’àsan (riferito ai frutti), stopacüū (riferito ai frutti); al sud: rodo, rosa, rosa cresta, rosa páccia, rosa resta, rosa te mácchia, ros’, ros’ canín’, rosë, roto, rusínu, scrasc’, scrasc’ cerz’, scráscia, scrasc’ cavaddín’, trèndáfil’ t’ qen (tr’ndafígl’ t’ chjen “rosa di cane”)
 • rosmarino (Rosmarinus officinalis L.) – famiglia delle Lamiaceae – nomi comuni: osmarino, usmarino, smarino, ramerino, tramarino, erba delle corone, tamerino, rosmarino coronario, tresmarino, trosmarina – nomi dialettali: üsmaréen, üsmarìn, usmerìn, usmarìn, rusmarìn, rüsmarìn, rosmarìn, ramerìn, osmarìn, rösmarnì, rusmarnì; al sud: lul’ i deti (gliugl’ i deti “fiori di mare”), rosa marína, rosa marínu, rosamarín’, ros’ marín’, rosmarínu, rus’ marën’, rusmarínu, rusm’rèn’
 • roverella (Quercus pubescens L.) – famiglia delle Fagaceae
 • rucola (Eruca sativa Mill. / Eruca vesicaria (L.) Cav.) – famiglia delle Brassicaceae
 • rucola selvatica (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.) – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: ruchetta selvatica, ruchetta falsa, erba carpentorum, rucola tarantina, rucola a fiori gialli – nomi dialettali: rùa gentìl, rìgola, arùga selvàtica, rìcolaa, rùgala, rùcola; al sud: aróch’l’, arúcala, arúch’l’, arúcul’, arúcula, rícula, riculáscina, róch’l’, rrúkulla, rüch’l’, rúch’l’, rúch’l’ sciérs’, rucla, rúcola, rúcula, rúcula acriésta, rúcula cresta, rúcula gialla, rúcula resta, rúcula sanína, rúcula servággia, rúcula tarantina, rúgula
 • rucola violacea (Diplotaxis eruicoides (L.) DC.) – famiglia delle Brassicaceae – nomi comuni: euzomi, rucola a fiori violacei, rucola selvatica, rucola violacea, rucola a fiori bianchi – nomi dialettali: (al sud): apüdd’, cacazzári, cim’ d’ ciócc’r’, cimaréddi, cim’ lapést’, cramasciúlu crestu, fógghj penti, ramasciúlu, rap’ciócci’, rap’cól’ ti li puv’rièdd’, rapódd’, rúch’l’, rrukulla me lul’ i bardh’, rúcula, rúcula acrésta, rúcula acriésta, rúcula biánca, rúcula resta, rúcula sanína, rúcul’ sciérs’, rúcula ti ciúcciu, sanapaciúcci, sanápe, sanapédda, sanapéddu, sanapóni, sanapúddu, s’náp’, s’nèp’, sinápi, sinapúddu

S

 • salicornia (Salicornia europæa L.) – famiglia delle Amaranthaceae (Chenopodiaceae) – nomi comuni: bacicci, erba kali, salicornia erbacea, salicornia europea – nomi dialettali: al sud: salassía, salecói, salessía, salissía, salsódda, salsólla, salussía, sáusa, sáuzi
 • salicornia fruticosa (Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq.) – famiglia delle Amaranthaceae (Chenopodiaceae)
 • salicornia radicante (Arthrocnemum perenne (Mill.) Moss.) – famiglia delle Amaranthaceae (Chenopodiaceae)
 • salsapariglia (Smilax aspera L.) – famiglia delle Smilacaceae
 • salsola erba-cali (Salsola kali L.) – famiglia delle Amaranthaceae (Chenopodiaceae) – nomi comuni: alcali, bacicci, erba kali
 • salvia dei prati (Salvia pratensis L.) – la salvia è Salvia officinalis L., chiamata anche erba salvia o salvia domestica, in dialetto èrba sàlvia, èrba sàvia, èrba sàbia, àrba sàvia, s’ciarèla, sàbia, èrva sàvia, sàlvia, sàvia – famiglia delle Lamiaceae – nomi comuni: salvia comune – nomi dialettali: erba savia di prà, erba savia selvadega, sciarèla, arba savia
 • salvia moscatella (Salvia sclarea L.) – famiglia delle Lamiaceae
 • sambuco (Sambucus nigra L.) – famiglia delle Caprifoliaceae – nomi comuni: sambuco nero, sambuco comune – nomi dialettali: sambüch, sanbüch, sambùuch, sambùgh, sambùl, sanbùl, sambò, sanbüs, sanbüvu, mascé, papacüca, panighèla, panigàda (il fiore)
 • sanguisorba maggiore (Sanguisorba officinalis L.) – anche Sanguisorba fficinalis L. e Poterium officinale A. Gray – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: sanguisorba, sanguisorba maggiore, salvastrella maggiore, meloncello – nomi dialettali: èrba perseghìna, perseghètt, pimpinèlla
  sanguisorba (v. pimpinella) – Sanguisorba minor Scop. – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: salvastrella, sorbastrella – nomi dialettali: pimpinéla, perseghètt, bibinèlla
 • sedano selvatico (Apium graveolens L.) – famiglia delle Umbelliferae
 • senape bianca (Sinapis alba L.) – famiglia delle Brassicaceae
 • senape nera (Sinapis nigra L. Koch) – famiglia delle Brassicaceae
 • shiso (v. basilico della Cina)
 • silene (Silene alba (Miller) Krause / Silene dioica (L.) Clairv. / Silene inflata Sm. / Silene latifolia Poir. / Silene pratensis (Rafn) Gordon / Silene vulgaris (Mœnch) Garcke) – famiglia delle Caryophyllaceae – nomi comuni: silene comune, erba del cucco, silene rigonfia (S. vulgaris S. inflata), bubbolina, bubboli, strigoli – nomi dialettali: verzö, verzètt, verzìn, verzìtt, verzìtt màtt, versèt, varzìin, varzìch, varsìch, varsìn, virzìn, cornagìtt, oregèlla, saresètt, sarisèett, erbètt, sciapafrùnt, cìcch ciòcch, cicaciòcch, cipirói, cipirúi, s’cioperún, s’ciòpp, s’ciopìn, s’ciopìna, s’ciopét, s’ciopéta, s’ciopetìn, verzöra; silene banca (S. pratensis S. alba, anche Melandrium album (Miller) Garcke): nomi comuni: gittone bianco – nomi dialettali: cornagìtt, oregèlla, saresètt, sarisètt
 • smilace (v. salsapariglia)
 • smirnio (Smyrnium olusatrum L.) – famiglia delle Umbelliferae
 • sonco aspro (Sonchus asper (L.) Hill.) – famiglia delle Asteraceae
 • sonco liscio (Sonchus oleraceus L. not Wall. / Sonchus arvensis L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: songo, cicerbita, crespigno, crespino comune, grespino comune, sonco – nomi dialettali: crìspi, crispìn, sivone, sivon
 • sonco tenerissimo (Sonchus tenerissimus L.) – famiglia delle Asteraceae
 • sorbo (Sorbus spp.) – anche Sorbus aria (L.) Crantz – famiglia delle Rosaceae – nomi comuni: sorbo montano, farinaccio – nomi dialettali: föia biènca, èndri, sorb, sòrba, pizzarèll, tamarìn
 • sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.) – famiglia delle Rosaceae – nomi dialettali: èndri, tamarìn, pizzarèll, sòrb üselladùr
 • spinacio selvatico (v. anche farinello e buon Enrico)
 • stellina odorosa (Galium odoratum (L.) Scop.) – famiglia delle Rubiaceae
 • stregona dei boschi (Stachys sylvatica L.) – famiglia delle Lamiaceae
 • stregona palustre (Stachys palustris L.) – famiglia delle Lamiaceae
 • sueda marittima (Suæda maritima (L.) Dumort.) – famiglia delle Amaranthaceae (Chenopodiaceae)
 • sughera (Quercus suber L.) – famiglia delle Fagaceae
 • susino selvatico (Prunus cerasifera Ehrh.) – famiglia delle Rosaceae

T

 • tamaro (Tamus communis L.) – famiglia delle Dioscoreaceae – nomi comuni: vite nera, cerasiola, radice vergine, sigillo della Madonna, uva tamina, viticella – nomi dialettali: fasö de bòsch, tàm, tòssigh, üga di bìss
 • tarassaco (Taraxacum officinale L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: radichiella, capo di frate, insalata matta, insalata delle bisce, pisciainletto, pisciacane, dente di leone, radicchio di campo, soffione – nomi dialettali: bofaròt, büfaròt, insalàta màta, insalàta da la bìsa, insalàta di bìss, fiùr dal diàul, zücòria mata, cicòria màta, cicòria di pràa, zicòria màta, dulùr da cò, cicòria selvàdega, cicòria boffanélla, dènt de càn, dìnc de càn, lèngua de càn, dènc da leòn, zenzeliòn, èrba di cròsti, zicuròn, zicuriòch, zicuriòch di prài, sicuriòn, sicuriòch, nasòch, sufiòn, pisanlì, pìsa ‘n lecc, cacàu (il fiore), èrba dal bóia, fiür del bóia
 • tarassaco ceroso (Taraxacum lævigatum (Willd.) DC.) – famiglia delle Asteraceae
 • tarassaco palustre (Taraxacum palustre DC.) – famiglia delle Asteraceae
 • tiglio (Tilia L.) – famiglia delle Malvaceae
 • tiglio europeo (Tilia platyphyllos Scop.) – famiglia delle Malvaceae
 • tiglio selvatico (Tilia cordata Mill.) – famiglia delle Malvaceae
 • timo maggiore (Thymus vulgaris L.) – famiglia delle Lamiaceae
 • timo serpillo (Thymus serpyllum L.) – famiglia delle Lamiaceae – nomi comuni: timo comune, serpillo, serpollino, sermolina – nomi dialettali: brönch, bröncru, tìm, timm, tiim, tìm selvàdigh, tìm salvàdegh, serpìl, èrba del pèss, tém, tìmu, erbèta, sarpulèt, èrba saltarèla, èrba pévra, èrba di vicc, èrba di furmígh, èrba gàba, èrba di lümágh, èrba pal màa di öcc, èrba segresgìna
 • topinambur (Helianthus tuberosus L.) – famiglia delle Asteraceae – nomi comuni: girasole del Canada, tartufo di canna, patata del Canada, patata selvatica – nomi dialettali: tartüful, tartùffol, per de tèra, tapinambùr
 • trifoglio campestre (Trifolium pratense L.) – famiglia delle Fabaceae – nomi comuni: trifoglio comune, trifoglio dei prati – nomi dialettali: triföi, trifòii, triföi cavallìn, triföi ladìn, triföi rus, triföi salvàdegh, ladìn, monìtt, trafürin, tarfö, tarfö spadòn, tarfèu spadòn, trafèn spadòn, trafüfòn, trifuiòch, trifuiùn, traföi, trifö, triföi dal mel, trafèen
 • tuberina (Stachys affinis Bunge) – famiglia delle Lamiaceae

V

 • verbasco (Verbascum thapsus L.) – famiglia delle Scrophulariaceae
 • viburno (Viburnum spp.) – anche Viburnum lantana L. – famiglia delle Caprifoliaceae – nomi comuni: viburno lantana, viborno, viorna, vavorna, antana, metallo, lentaggine, lantaggine – nomi dialettali: lantàna, litàna, antàna, nàta, mérda de gàtt, merdagátt – tossica! Non edibile
 • viburno palla di neve (Viburnum opulus L.) – famiglia delle Caprifoliaceae
 • vicia (Vicia cracca L.) – famiglia delle Fabaceae
 • viola (Viola odorata L.) – famiglia delle Violaceae – nomi dialettali: viulèta, viöla, viulèta di fos, viòla zoppìna, zoppìna, oregètta, pènna d’àngiol
 • viola bianca (Viola alba Besser) – famiglia delle Violaceae – nomi dialettali: viòl biànch, viulèta biànca
 • viola del pensiero (Viola tricolor L.) – famiglia delle Violaceae – nomi comuni: viola tricolore – nomi dialettali: viulèta, viöla, viöla del pensèr, viöla pansée, viòla farfallina, viöra, viòra, pensèr selvàdegh, ogìtt, oregètta, pènna d’àngiol
 • viola di Rivinus (Viola riviniana Rchb.) – famiglia delle Violaceae
 • visciolo (Prunus cerasus L.) – famiglia delle Rosaceae
 • vitalba (Clematis vitalba L.) – famiglia delle Ranunculaceae

Z

 • zafferano (Crocus sativus L.) – famiglia delle Liliaceae
 • zafferano di Thomas (Crocus thomasii Ten.) – famiglia delle Liliaceae